STATUT
„STOWARZYSZENIA VESUVIO”

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: „ Stowarzyszenie
VESUVIO” w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§8

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 


Rozdział II
Cele i środki działania

§9

Celem Stowarzyszenia:

a) działalność edukacyjna, wychowawcza , badawcza , wydawnicza, gospodarcza
b) promocja współpracy międzynarodowej
c) podejmowanie działań na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
d) upowszechnianie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego, promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego
e) niezawodowa, pozaformalna, nieformalna oferta edukacyjna dla dorosłych
f) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promowanie aktywnych postaw obywatelskich
g) promocja polskiej kultury za granicą, kultury europejskiej i innych kontynentów w Polsce oraz dialogu międzykulturowego
h) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rzecz aktywnego obywatelstwa dla Europy
i) promocja regionu, jego kultury, historii i turystyki
j) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci , młodzieży i młodych dorosłych, w szczególności ze środowisk patologicznych
k) profilaktyka patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przemocy, brutalizacji życia, przestępczości
l) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
m) wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego osób niepełnosprawnych, ubogich i bezrobotnych oraz członków stowarzyszenia
n) promocja i organizacja wolontariatu
o) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i obszarów wiejskich


§10

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :
a) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych i krajoznawczych
b) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami zagranicznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, zainteresowanymi promocją kultury i edukacji
c) działania edukacyjne i wychowawcze wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
d) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii
e) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa interkulturowego i obywatelskiego
f) gromadzenie środków materialnych i finansowych w formie dotacji, darowizn, sponsoringu w celu realizacji zadań statutowych

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi na piśmie pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§14

Osoba fizyczna staje się członkiem zwyczajnym stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.

§18

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§19

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

§20

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§21

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
e)rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia

§22

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§23

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.

 

 

§24

Kadencja władz.
a) Kadencja organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie

§26

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§27

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§28

1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym, mailem, lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, albo bez względu na ilość obecnych w terminie drugim. Głosowanie jest jawne.


§29

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd

§31

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach na zewnątrz.

§32

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa .
2. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

§33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.

§34

Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.

§35

Prezes w szczególności :
a) podpisuje dokumenty w imieniu Stowarzyszenia
b) dysponuje środkami określonymi w preliminarzu
c) wypełnia funkcję kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Stowarzyszeniu
pracowników

§36

1. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów działania Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

Komisja Rewizyjna

§37

1. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zgromadzenie Członków do
sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.


§38

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego przez członków Komisji.

§39

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 40

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.

§41

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§42

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) wpływów z działalności gospodarczej,
d) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
e) innych wpłat,
f) z grantów unijnych.
2. W celu uzyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenie może
prowadzić działalność gospodarczą.

§43

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

§44

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§45

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

§46

Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na udzielanie pożyczek lub
zabezpieczanie zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osób pozostających
z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa,

§47

Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz członków
Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich.

§48

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub osoby im bliskie.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§49

Członkowie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia.

§50

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich) w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§51

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

§52

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).

Wersja do druku