Stowarzyszenie „VESUVIO” to organizacja pozarządowa NGO non – profit z siedzibą w Rzeszowie. Posiada  osobowość prawną, zarejestrowana w KRS.
Działa w obszarze Trzeciego Sektora, społecznie, nie dla zysku .
 

Terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska, ale kluczowe inicjatywy odbywają się w Rzeszowie i regionie. Wiele zadań realizowanych jest w partnerstwie międzynarodowym.
 „VESUVIO” realizuje międzynarodowe  projekty edukacyjne skierowane do rożnych grup społecznych: seniorów, młodych emerytów, niepełnosprawnych, młodzieży.
Działalność organizacji wspiera integrację społeczną, promuje Europejskie Dziedzictwo Kulturowe, wspiera dialog międzykulturowy, przybliża tematykę  zrównoważonego rozwoju oraz bilans członkowstwa Polski w UE. 

Główne cele statutowe to:

a)  działalność edukacyjna, wychowawcza
b) promocja współpracy międzynarodowej
c) podejmowanie działań na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
d) upowszechnianie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego, promowanie innowacyjnego podejścia  do edukacji i doskonalenia zawodowego
e) niezawodowa, pozaformalna, nieformalna oferta edukacyjna dla dorosłych
f) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promowanie aktywnych postaw obywatelskich
g) promocja polskiej kultury za granicą, kultury europejskiej  w Polsce oraz dialogu międzykulturowego
h)  integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rzecz aktywnego obywatelstwa dla Europy
i) promocja regionu, jego kultury, historii i turystyki
j) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych,
      w szczególności ze środowisk  patologicznych
k) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
l) wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego osób niepełnosprawnych, ubogich i bezrobotnych
m) promocja i organizacja wolontariatu
n) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Organizacja nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zamierza jej uruchamiać. Działalność „VESUVIA” opiera się na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
NGO „ VESUVIO”  rozwija się w szybkim tempie, podejmuje wiele lokalnych i międzynarodowych inicjatyw.