Strona główna

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „VESUVIO” to organizacja pozarządowa NGO non – profit z siedzibą w Rzeszowie. Posiada osobowość prawną, zarejestrowana w KRS.
Działa w obszarze Trzeciego Sektora, społecznie, nie dla zysku .

Terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska, ale kluczowe inicjatywy podejmowane są w Rzeszowie i regionie. Wiele zadań realizowanych jest w partnerstwie międzynarodowym.
Organizacja realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne skierowane do wszystkich grup społecznych: młodzieży, młodych emerytów, niepełnosprawnych, ludzi pracy, bezrobotnych, seniorów.
Działalność VESUVIA wspiera integrację społeczną, promuje Europejskie Dziedzictwo Kulturowe, wspiera dialog międzykulturowy, przybliża tematykę zrównoważonego rozwoju, stwarza możliwości nieformalnego kształcenia zawodowego, posiada ofertę ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych .
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach, seminariach, szkoleniach, spotkaniach , wycieczkach tematycznych i w innych imprezach kulturowych.

Główne cele statutowe to:

a) działalność edukacyjna, wychowawcza
b) promocja współpracy międzynarodowej
c) podejmowanie działań na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
d) upowszechnianie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego, promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego
e) niezawodowa, pozaformalna, nieformalna oferta edukacyjna dla dorosłych
f) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promowanie aktywnych postaw obywatelskich
g) promocja polskiej kultury za granicą, kultury europejskiej w Polsce oraz dialogu międzykulturowego
h) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rzecz aktywnego obywatelstwa dla Europy
i) promocja regionu, jego kultury, historii i turystyki
j) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych,
w szczególności ze środowisk patologicznych
k) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
l) wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego osób niepełnosprawnych, ubogich i bezrobotnych
m) promocja i organizacja wolontariatu
n) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Organizacja nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zamierza jej uruchamiać. Działalność „VESUVIA” opiera się na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
NGO „ VESUVIO” rozwija się w szybkim tempie, podejmuje wiele lokalnych i międzynarodowych inicjatyw.

Wersja do druku Generuj PDF